Vyhraj s 2KC

V rubrike “Vyhraj s 2KC” Vás budeme informovať o pripravovaných spotrebiteľských súťažiach, kde budete môcť vyhrať vstupenky na rôzne koncerty, festivaly alebo rôzne vecné ceny.

Výsledky súťaže:

07.- 09.júla.2016 – 2 x lístky na FESTIVAL POHODA 2016, letisko Trenčín

Dňa 04.07.2016 sme vyžrebovali výhercu 1.ceny 2 x lístky na FESTIVAL POHODA, ktorým sa stal Jozef Reško z Vrbového – Gratulujeme !!! Výhercom 2. a 3. v poradí Miroslave Štefánkovej a Kataríne Šošovcovej z Ružomberka posielame vecné ceny v podobe produktov 2KC. Všetkým, ktorí zaslali doklad o kúpe 2KC produktov ďakujeme za účasť v súťaži 🙂

Lístky POHODA Festival

Pravidlá súťaže “ Vyhraj 2 x lístky na FESTIVAL POHODA 2016, letisko Trenčín “

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže
Usporiadateľom a organizátor súťaže s názvom „Vyhraj 2 x lístky s 2KC“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medikul s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 47 994 886 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie Súťaže
Súťaž prebieha od 01.03.2016(00:00:01) do 03.07.2016 (23:59:59), a to na území Slovenskej republiky.

3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže sa pre účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony:
– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
– ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕši 18 (slovom: osemnásty) rok veku,
– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži s výnimkou:
– zamestnancov Usporiadateľa a Organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ,so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
– v prípade, že sa výhercom stane niektorá z týchto osôb, cena nebude odovzdaná a v prípade, že cena bola odovzdaná, je táto osoba povinná cenu vrátiť Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa, resp. nahradiť Usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Pravidlá a mechanika Súťaže
Súťaž „ Vyhraj 2 x lístky na FESTIVAL POHODA 2016, letisko Trenčín “ spočíva v zapojení sa účastníka do súťaže na základe nižšie uvedených podmienok a pravidiel. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý si v období od 01.03.2016 do 03.07.2016 zakúpi aspoň jeden z produktov 2KC (2KC 6tbl. alebo 2KC Drink 250 ml) ponechá si pokladničný doklad z tohto nákupu a odošle jeho fotokópiu so svojimi údajmi na mail: sutaz@2kc.sk. Dátum na doklade o kúpe musí byť z obdobia trvania súťaže. Súťažiaci sa do súťaže môže zaregistrovať viackrát ak si zakúpi viac produktov 2KC a odošle osobitne pokladničné doklady so svojimi údajmi.

5. Výhra
Výhrou v súťaži je 2 x lístky na FESTIVAL POHODA 2016, letisko Trenčín, ktorý sa uskutoční v dňoch 07.júla – 09.júla.2016 – letisko Trenčín. Výhra nezáhrňa s tým spojené cestovné náklady na festival, poistenie ani ubytovanie.

6. Žrebovanie
Žrebovanie o 1 hlavnú cenu tj. 2 x lístky na FESTIVAL POHODA 2016, letisko Trenčín sa uskutoční dňa 04.07.2016, kde bude hlavná cena vyžrebovaná automatickým systémom (generátorom) náhodným výberom, okrem 1 výhercu súťaže, ktorého bude Organizátor v Deň žrebovania telefonicky a mailom prvotne kontaktovať sa vyžrebujú aj 2 náhradníci z účastníkov súťaže (ďalej len „Náhradníci“).

6.1. Povinnosti víťaza
Výherca sa musí preukázať originálom pokladničného dokladu o nákupe produktu 2KC s dátumom trvania súťaže.

6.2. Oznámenie o výhre a proces výberu náhradníkov
Výherca bude kontaktovaný e-mailom a telefonicky na číslo ktoré uviedol pri odoslaní kópie pokladničného dokladu do mailu sutaz@2kc.sk. Ak naň nezareaguje do stanoveného termínu 3 dní alebo je nezastihnutený na telefónnom čísle, výhra prepadá v prospech ďalšieho súťažiaceho. Náhradníkom je osoba nasledujúca v poradí za prvým vyžrebovaným. Takto je postupované 2x. Nahradníci sú oslovovaní do tretej úrovne. Ak nezareaguje na výzvu o výhre ani tretí oslovený, výhru môže usporiadateľ odovzdať iným spôsobom, ktorý si určí dodatočne. Ceny podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ.

7. Osobné údaje
Každý Účastník udeľuje registrovaním v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko a email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu, t.j. Usporiadateľa. Účastník má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaže Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej Výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. Dane
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie Výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie Výhry Výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ a Organizátor nebudú zodpovedať za dane vyplývajúce z Výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom Výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry /ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané po tomto termíne sa nebudú akceptovať. Rozhodnutie organizátora o námietke je konečné. Usporiadateľ môže odvolať súťaž len zo závažných dôvodov, najmä, nie však len, v prípade, že okolnosti , z ktorých Usporiadateľ zrejme vychádzal pri vyhlásení tejto Súťaže, sa zmenili do tej miery, že od Usporiadateľa nemožno rozumne požadovať, aby poskytol Výhru. Odvolanie Súťaže pred uplynutím platnosti Súťaže je Usporiadateľ povinný oznámiť rovnakým spôsobom, ako uverejnil Súťaž. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa (14.10.2015)

V Bratislave dňa 01.03.2016.

Medikul s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

15 − 8 =

*

Sledujte nás na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar