Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom:

 

Predávajúci:

Medikul s.r.o.

Fučíkova 963/19

085 01 Bardejov

IČO: 47 994 886

IČ DPH: SK2024177342

 

Spotrebiteľ:

fyzické a právnické osoby

 

1.Objednávka

Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho osobne, písomnou formou (e-mailom/vrátane objednávky cez e-shop, poštou). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť:

 • meno a priezvisko
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu (ak je iná od fakturačnej)
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov tovaru
 • popis tovaru, počet kusov
 • dátum vystavenia objednávky, spôsob platby

 

Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Po doručení objednávky bude zaevidovaná v systéme predávajúceho a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Objednávku kupujúci stornovať výlučne písomnou formou najneskôr na druhý deň od zaslania objednávky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľnosti dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

Internetový obchod 2kc.sk je určený len pre fyzické a právnické osoby registrované v Slovenskej republike. Adresa doručenia musí byť len na území Slovenskej republiky.

 

2. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, štandardne je tovar posielaný do 3 pracovných dní (v prípade, že je tovar skladom). Ak tovar nie je skladom termín dodania sa telefonicky oznámi spotrebiteľovi.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky spotrebiteľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Poštovné a doprava je v eshope 2kc.sk zadarmo.

 

3. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena tovaru je stanovená v e-shope predávajúceho vrátane DPH, platná v čase uskutočnenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny sadzby DPH. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, bankovým prevodom, alebo dobierkou. Spôsob dodania tovaru si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom písomnom spôsobe komunikácie.

 

4. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku najneskôr na druhý deň od zaslania objednávky.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom stave.

Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (v týchto VOP uvádzaný ako „na objednavku“).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 • tovar sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať
 • zmenila sa cena dodávateľa tovaru
 • vystavená cena tovaru bola chybná.

 

6. Záruka a riešenie reklamácií

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Svoje práva a nároky si môže  spotrebiteľ voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line).

Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazn&iacute ;k má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.“

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na info@2kc.sk ,  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 3 91/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevy& scaron;uje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

7. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode I.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ, že je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru prepravnými spoločnosťami alebo Slovenskou poštou).

Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi.

V prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má spotrebiteľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. Zákona.

 

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli v zmysle splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Sledujte nás na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar